پروژه ها

درمانی
مکان: گناباد
سال اجرا: 1397 - 1394
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 1393 - 1387
کارفرما: بیمارستان بقیه الله
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 1393 - 1387
کارفرما: بیمارستان بقیه الله
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 1393 - 1387
کارفرما: بیمارستان بقیه الله
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 1393 - 1387
کارفرما: بیمارستان بقیه الله
درمانی
مکان: ساری
سال اجرا: 1394 - 1395
کارفرما: بیمارستان بوعلی
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 1393 - 1387
کارفرما: بیمارستان بقیه الله
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 1397-1398
کارفرما: بیمارستان بقیه الله
درمانی
مکان: تهران - خیابان ملاصدرا
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: بیمارستان بقیه الله الاعظم
درمانی
مکان: تهران - خیابان ملاصدرا
سال اجرا: 1393 -1394
کارفرما: بیمارستان بقیه الله الاعظم