فاز 0:

فاز 0:
مطالعات اولیه

برای انجام یک پروژه معماری مراحلی را باید به ترتیب طی کرد که قبل از شروع هر یک از مراحلِ طراحی معماری، باید مرحله پیش رو را به بهترین نحو و روش و بدون هیچ نقصی پشت سر گذاشت .کلیه پروژه های معماری جهت طراحی از سه بخش اصلی تشکیل می شوند. این سه بخش (فاز) بایستی به صورت منظم و متداوم پس از دیگری و پشت سر یکدیگر قرار بگیرند تا طراحی معماری مورد نظر به صورت استاندارد پیاده سازی شود هر سه این بخش ها لازم و ملزوم یکیدگر بوده و در صورت عدم اجرا مناسب یک فاز معماری یا عدم پیوستگی مناسب بین آنها کل مجموعه طراحی معماری پروژه با شکست مواجه خواهد شد.
اولین مرحله فاز صفر معماری یا همان مطالعات معماری می باشد در این قسمت مطالعات مربوط به زمین مانند خاک شناسی و ژئوتکنیک که بر شناخت گسل های موجود و میزان استحکام زمین و زلزله خیز بودن و میزان قدرت تحمل زمین برای ایجاد یک بنا تمرکز دارد انجام می شود ضوابط و شرایط اولیه جهت طراحی و ساخت، کلیه مطالعات شهری و مدنی از حیث ضوابط شهری که پس از انجام مطالعات و پژوهش و انجام فاز صفر معماری و تایید آن به فاز بعد می رسیم.

ما مشکلات را قبل از تبدیل شدن
به معضل مشاهده می‎کنیم
فاز صفر معماری :

فاز صفر معماری شامل مطالعات معماری می باشد. در فار صفر معماری شناخت نسبت به منطقه و آیتم هایی مانند اقلیم منطقه، شرایط معماری منطقه، ضوابط و قوانین، چارچوب ها و استاندارد ها  همچنین بررسی دقیق مسائل مربوط به مهندسی خاک از قبیل آزمایش خاک و... مدنظر قرار می گیرد که بسیار حائز اهمیت است به عنوان نمونه اگر در بررسی وضعیت خاک و ژئوتکنیک یک منطقه به نتایج خوبی نرسیم حتی امکان عدم اجرای پروسه معماری نیز مطرح میشود یا در بسیار از شهر های دنیا محدودیت های بلند مرتبه سازی علاوه بر بافت سنتی به بحث آزمایش خاک مربوط است و هر ناحیه بسته به سستی یا قوت زمین تا حد مشخصی امکان ساخت دارد.

فاز صفر معماری مرحله ای است که در آن اطلاعات مورد نظر کسب می شوند و پروسه شناخت و شناسایی پروژه مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فاز صفر معماری، پروژه از نظر توجیه فنی و اقتصادی و همچنین توجیه اجتماعی پروژه معماری مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات و شناخت مورد نظر در فاز صفر معماری در بسیاری از موارد از طریق مذاکرات با کارفرما و آگاه شدن از نیازهای مورد نظر کارفرما به دست می آید.توجه دقیق  به نیازهای کارفرما نقش مهمی در روند شکل گیری مطالعات و پس از آن تهیه فهرست مطالب دارد .
کارفرما ممکن است یک سازمان ( شخص حقوقی)  یا شخصی حقیقی باشد .
معمو لا بهترین نتیجه  زمانی حاصل میشود که از طریق مذاکره حضوری یا مکاتبات رسمی از کارفرما درخواست شود تا هدف از اجرای طرح مورد نظر را اعلام نماید .

بررسی دیدگاه های مالک :
– ضرورت اجرای طرح چیست؟
– محل اجرای طرح کجاست ؟
– چه محدودیتهائی وجود دارد؟
–  هزینه پیش بینی شده برای اجرای طرح چقدر است؟
– زمان بهره برداری از طرح چه موقع است ؟
– ویژگی های کلی ( کیفی و کمی ) طرح  از نظر کارفرما چگونه باید  باشد .
–  چه نمونه های اجرا شده ای توسط کارفرما بعنوان نمونه معرفی می شوند.

فهرست نویسی مهمترین بخش مطالعات می باشد

برخی عناوین اساسی در تهیه فاز صفر بشرح زیر می باشد:
۱- کلیات – مقدمه
۲-  تعریف پروژه
۳- ضرورت طرح
۴- نمونه های مشابه داخلی و خارجی
۵- نیازهای طرح
۶- استانداردها
۷- برنامه ریزی فیزیکی
۸- روابط همجواری فضاها
۹- تحلیل سایت
۱۰ – اقلیم
۱۱- مفهوم یابی
۱۲- طرح معماری
۱۳- سازه مناسب طرح
۱۴- تاسیسات
۱۵- برآورد کلی ریالی طرح
۱۶- زمانبندی اجرای طرح

فاز صفر: مطالعه اولیه