پروژه ها

درمانی
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
درمانی
مکان: تهران - نیایش
سال اجرا: 1393 - 1389
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درمانی
مکان: تهران - سعادت آباد
سال اجرا: 1393 - 1394
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درمانی
مکان: تهران - تهرانپارس
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: بیمارستان تهرانپارس
درمانی
مکان: تهران - تهرانپارس
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: بیمارستان تهرانپارس
درمانی
مکان: تربت حیدریه
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان خراسان رضوی
درمانی
مکان: تربت حیدریه
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: سازمان تامین اجتماعی مدیرت درمان خراسان رضوی
درمانی
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
درمانی
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
درمانی
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی