پروژه ها

مسکونی
مکان: نائین
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: آقای رضایی
مسکونی
مکان: یزد
سال اجرا: 1398 -1399
کارفرما: آقای میرجلیلی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: مهندس طاهرنژاد
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: دکتر شادمان فر
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: آقای فرهادی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: دکتر بیات
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: دکتر بدری
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1394 - 1395
کارفرما: دکتر امامی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: آقای کاوه
مسکونی
مکان: اهواز
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: آقای عبدالهی