پروژه ها

اداری
مکان: تهران - میدان آزادی
سال اجرا: 1397-1395
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا
اداری
مکان: خرم آباد
سال اجرا: 1397 -1395
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت امید پارس
اداری
مکان: تهران - میدان آزادی
سال اجرا: 1393 -1391
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا- شرکت پارس مترو
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی