پروژه ها

درمانی
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای رضاخو
درمانی
مکان: تهران - نیایش
سال اجرا: 1393 - 1389
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تجاری
مکان: بوشهر
سال اجرا: 1396
کارفرما: شهرداری بوشهر
مسکونی
مکان: تهران - بلوار کمالی
سال اجرا: 1397 - 1394
کارفرما: مهندس نامداری
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا:
کارفرما: آقای مصفایی
تجاری
مکان: تهران
سال اجرا: 1395 - 1397
کارفرما: شرکت تالگو
اداری
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1397 - 1395
کارفرما: بانک پارسیان
اداری
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
مسکونی
مکان: تهران - مهرآباد
سال اجرا: 1397 - 1398
کارفرما: آقای ارفعی