بیمارستان رازی تربت حیدریه

درمانی
بیمارستان رازی تربت حیدریه
مکان
تربت حیدریه
کارفرما
سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان خراسان رضوی
مساحت
3200 مترمربع
سال اجرا
1395 - 1396
زمان اجرا
1 سال