مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

طراحی داخلی بیمارستان شهید رجائی
تجاری
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
مکان
تهران - نیایش
کارفرما
بیمارستان رجائی
مساحت
5830 متر مربع
سال اجرا
1393 - 1389
زمان اجرا
4 سال