مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

درمانی
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
مکان
تهران - نیایش
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مساحت
5830 متر مربع
سال اجرا
1393 - 1389
زمان اجرا
4 سال