پروژه ها

تجاری
مکان: تهران - خیابان ملاصدرا
سال اجرا: 1393 -1394
کارفرما: بیمارستان بقیه الله الاعظم
اداری
مکان: گناباد
سال اجرا: 1397 - 1394
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
تجاری
مکان: گناباد
سال اجرا: 1397 - 1394
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1394 - 1395
کارفرما: آقای مظاهری
مسکونی
مکان: نائین
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: آقای رضایی
مسکونی
مکان: یزد
سال اجرا: 1398 -1399
کارفرما: آقای میرجلیلی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: مهندس طاهرنژاد
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: دکتر شادمان فر
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: آقای زرگنده
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: دکتر بیات