پروژه ها

درمانی
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1390 - 1397
کارفرما: بیمارستان آتیه
درمانی
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1390 - 1397
کارفرما: بیمارستان آتیه
درمانی
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1390 - 1397
کارفرما: بیمارستان آتیه
درمانی
مکان: تهران - بزرگراه رسالت
سال اجرا: 1398 -1395
کارفرما: بیمارستان آرش
درمانی
مکان: تهران - بزرگراه رسالت
سال اجرا: 1398 -1395
کارفرما: بیمارستان آرش
درمانی
مکان: تهران - بزرگراه رسالت
سال اجرا: 1395 - 1398
کارفرما: بیمارستان آرش
درمانی
مکان: مشهد
سال اجرا: 1395 - 1397
کارفرما: بیمارستان 17 شهریور
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1399 - 1396
کارفرما: دکتر فیروزی
تجاری
مکان: تهران - میرداماد
سال اجرا: 1396
کارفرما: صرافی رز
اداری
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1397 -1395
کارفرما: پژوهشگاه نیرو