پروژه ها

مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: دکتر بدری
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1394 - 1395
کارفرما: دکتر امامی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1397 -1398
کارفرما: آقای کاوه
مسکونی
مکان: اهواز
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: آقای عبدالهی
مسکونی
مکان: تهران - اشرفی اصفهانی
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: آقای اسدی
درمانی
مکان: تهران - سعادت آباد
سال اجرا: 1393 - 1394
کارفرما: بیمارستان مدرس
درمانی
مکان: تهران - تهرانپارس
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: بیمارستان تهرانپارس
درمانی
مکان: تهران - تهرانپارس
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: بیمارستان تهرانپارس
درمانی
مکان: تربت حیدریه
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: بیمارستان رازی تربت حیدریه
درمانی
مکان: تربت حیدریه
سال اجرا: 1395 - 1396
کارفرما: بیمارستان رازی تربت حیدریه