طراحی دکوراسیون بیمارستانی و اثر بخشی رنگها در آن

طراحی دکوراسیون بیمارستانی و تاثیر مهم رنگ ها موضوع این مقاله از مجله اسپو می باشد با ما همراه باشید ، با توجه به اينکه يک اصل كلی و ساده برای طراحی رنگ محيط وجود ندارد ، این متن می تواند به برخی از سوالات شما پاسخ بدهد. بیمارستانها برای بیشتر شدن آرامش و احساس امنیت بیماران و افزایش راندمان پرسنل دست به کار شده اند و برای این موضوع با حساسیت بالا دست به طراحی دکوراسیون بیمارستانی می زنند. اگر طراحی رنگ محيط با دقت و حساسیت بالا صورت بگيرد می تواند حس سلامت را در محيط های درمانی كه بيماران برای مدت طولانی بستری هستند ايجاد كند.

هر بیمارستان از بخشها وقسمتهای مختلف تشکیل شده است : ۱٫ قسمتهای غیر درمانی ۲٫بخشهای درمانی

قسمتهای غیر درمانی: شامل مدیریت، امور اداری، خدمات، امور مالی، مددکاری، کارگزینی، کارپردازی، انبار ، تاسیسات ،کتابخانه ، فناوری اطلاعات ، CSR ،  معاونت آموزشی ، اتاق ناظرین بیمه ها ، مخابرات، نگهبانی، حراست، ماشین نویسی، بایگانی، نقلیه، خیاط خانه، آشپزخانه و سلف سرویس، بانک، فروشگاه، نمازخانه، اسناد و مدارک پزشکی(پذیرش)، پاویون ، حسایداری، واحد تغذیه می باشد.

بخشهای درمانی: داخلی ، جراحی، ارتوپدی ، ارولوژی ، نوروسرجری ، اعصاب ، پوست ، روانپزشکی ،  قلب ،عفونی ، گوش وحلق وبینی ، چشم ،زنان و زایمان ، اورژانس ،تریاژ ، اتاق عمل ، درمانگاه ، فیزیوتراپی ،  داروخانه ، اتاق عمل سرپائی و … طراحی دکوراسیون بیمارستانی باید به شیوه ای اصولی انجام شود تا بیماران و کارمندان این بخش ها بتوانند در کمال آرامش بیشتر ساعات روز خود را در بیمارستان سپری کنند.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

در بخشهای مختلف طراحی دکوراسیون بیمارستانی رنگ تأثير مستقيمي بر روحيۀ افراد دارد

رنگ های روشن و ملایم بايد استفاده شود و از رنگ های تیره و تند بايد دوری کرد. استفاده از تركيبی از رنگ با نور مناسب برای همۀ مراجعين بيمارستان به منظور مسیر يابی و پيدا كردن مکان مورد نظرمخصوصا  در بيماران کهنسال كه تعداد بالایی از جمعيت بيمارستان می باشند. اين افراد که معمولا مدت طولانی بستری هستند مهم است. افراد کم توان جسمی و افراد با مشکلات روانی وقتی داخل يک محیط بسته با رنگ های تند مانند نارنجی و قرمز قرار می گیرند به شدت دچار استرس می شوند. برای كودكان و نوجوانان، نورپردازی و طراحی رنگ خوب می تواند يک مکان كمتر شبيه بیمارستان و بيشتر آرامش بخش و تماشايی بسازد. برای پرسنل بيمارستان، طراحی رنگ مناسب و نورپردازی می تواند يک محيط مناسب برای كار با بازده ای بالا و انگیزه بیشتر برای خدمت رسانی ايجاد كند.در ادامه به بررسی کوتاهی از چهار بخش مهم بیمارستان می پردازیم.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی داخلی اتاق بستری

استفاده از رنگ های خاص در طراحی دکوراسیون بیمارستانی مهم ترین عامل در روحیه بیماران محسوب می شوند. افــراد مســن، بيمارانــي كــه بــراي مــدت طولانــي بســتري می شــوند و اشــخاصی كــه داراي مشــکلات روانــي هســتند نيازهــاي ويــژه اي دارنــد كــه كيفيــت رنگ هــا ، محيــط بهتــري برای اســتفادۀ هوشــمندانه از   فهــم آن هــا فراهــم مي كنــد. هنــگام طراحــی رنــگ اتــاق بســتری بهتــر اســت از رنگ هــای تند اســتفاده نشــود زيــرا ممکــن اســت هنــگام  استراحت این رنگ ها آزاردهنده باشند با توجه به روانشناسی رنگ ها به طور مثال رنگ آبی برای بی خوابی و افرادی که دارای فشار خون بالایی هستند مناسب میباشد. در طراحــی و كاربــرد رنــگ بــرای اتــاق بيمــاران، بايــد عوامــل احساســي و روانــي كــه مي توانــد روي ســلامت بيمــاران تأثيــر داشــته باشــد را مدنظــر قــرار داد البته نباید رنگ پرده و ملحفه بیمار را که بطور مستقیم با بیمار در ارتباط است را فراموش کرد، بــه  طــوری  كــه تاثیرات مطلــوب يــا نا مطلــوب در تمــام افراد با فرهنگ هــای مختلف را نيــز در برگيــرد.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی داخلی بخش پرستاری

 طراحی بخش پرستاری بعد از بخش بستری از اهمیت ویژه ای در طراحی دکوراسیون بیمارستانی برخوردار است.  می توانــد بــه بازده ای پرسنل، ســلامت بيمــاران و همــۀ افــرادی كــه در آن محيــط رفت و آمد  دارنــد کمک کند كيفيــت و طراحــی رنــگ ايســتگاه پرســتاری به دلیل ارتباط مستقیم با افراد مختلف می توانــد روی راندمــان كاری و روحيــۀ كاركنــان و بيمــاران اثــرات مثبتــی داشــته باشــد. رنگ هــای ملايــم و در عيــن حــال تنــد اســتفاده شــده در ايســتگاه پرســتاری موجــب می شــود كــه چشــم از كارهــای متمركــز نزديــک، دور شــده و فرصــت اســتراحت و نــگاه بــه دوردســت پيــش آيــد. ايســتگاه پرســتاری در يــک زمــان مشــخص، می توانــد هــم مکانــی آرام و هــم محلــی متشنج باشــد، بنابرايــن طراحــی رنــگ ايــن مــکان بايــد ملايــم و در عيــن حــال انرژی زا باشــد، به عنــوان مثــال از رنگ هــای آبــی، ســبز و زرد اســتفاده شــود.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی داخلی کلینیک بیمارستان

 برای طراحی کلینیکی بــا فضــای گــرم و اندكــی لوکس، اســتفادۀ محــدود از رنگ هــای گــرم ماننــد طلايــی، نارنجــی و قرمــز مناســب بــه نظــر می رســد. عــلاوه بــر به كارگيــری ايــن رنگ هــا در فضــای کلینیک، اســتفاده از مبل هــای رنگــی و راحت برای سالن انتظار بیماران و نحــوۀ ارائــۀ اطلاعــات در صفحــۀ نمايشــگر، منجــر بــه افزايــش ارزيابــي مثبــت بيمــاران از محيــط، بهبــود خلــق و خــو و در نهايــت رضايتمنــدي بيمــاران می گردد، تابلوهــا ، مجســمه ها و سقف کاذب آرامش بخش و ایمن ، جذابيــت ايــن دكوراســيون را افزون خواهد کرد. همچنيــن در چنيــن دكوراســيونی لازم اســت ســطوحی ســاده و روشــن به منظــور اســتراحت چشــم در فضــا در نظــر گرفتــه شــود. محل های تهویه هوا و میزان تردد افراد در مکان های عمومی را هنگام طراحی دکوراسیون بیمارستان از یاد نبرید.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

مکان های عمومی و پر رفت و آمد

در مکان هــای پررفت و آمد، تنــوع رنــگ به دلیل ايجــاد دید موثر بــرای ملاقات كننــدگان و پرسنل مناسب می باشد. اســتفاده از رنگ هــای روشــن در ايــن مناطــق، كمبــود نــور طبيعــی را جبــران خواهــد كــرد. پوشــش كــف ســاختمان  روشــن باشــد تــا گــرد و خــاک را پنهــان نکند.ورودی های بیمارستان باید کاملا قابل  تشــخيص بــوده . رنــگ و نمــای ورودی هــا بــرای مراجعه كننــدگان نبايــد بی اهميــت تلقــی شــود. لــذا بايســتي حســي از امنیت و اطمينــان را برای بیماران ایجاد کند، پــس بهتــر اســت از نــور طبيعــي اســتفاده شود. راهروها شبکه اصلی مکان های عمومی بیمارستان می باشند. استفاده از یک رنگ برای راهروهای طولانی توصیه نمی شود. جهــت ايجــاد راهنمــای مســيريابی بهتــر اســت از برگه هــای مختلــف كدگــذاری رنــگ و منطقــه بنــدی اســتفاده شــود زيــرا ممکــن اســت اســتفاده از رنگ هــای زيــاد، گيج كننــده باشــد.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

منبع : مقاله مروری  هادي كاظمي ،  پیرحسین كولیوند ،آرزو اسحق آبادي

 

معرفی تاثیر گذارترین بیمارستان های جهان در زمینه ی طراحی داخلی و خارجی

معروفترین بیمارستان های جهان در زمینه ی طراحی داخلی و خارجی

کمتر کسی در دنیا از بیمارستان به عنوان محیطی دلچسب و لذت بخش یاد می کند. طراحی داخلی بیمارستان ها به طور معمول زیبا نبوده و اغلب افراد روزهای بسیار سختی از زندگی خود را در این محیط می گذرانند. با این حال، بهره مندی از نسل جدیدی از امکانات پزشکی در کنار طرح هایی حرفه ای و بدیع در برخی از بیمارستان ها، توانسته است تا حد زیادی چهره ی تکراری، ساده و خسته کننده ی آن ها را تغییر داده و محیطی آرام و مناسب را برای بیماران و همراهان آن ها به وجود آورد. در اینجا به معرفی بیمارستان هایی می پردازیم که به سبب طراحی داخلی زیبا و تاثیر گذار خود، در دنیا شناخته شده می باشند.

بیمارستان زنان و کودکان Winnie Palmer در اولاندو، فلوریدا

در نگاه اول، ساختمان این بیمارستان شبیه به هتل های بسیار لوکس در شهرهایی مانند لاس وگاس است. این بیمارستان، از سه برج با شیشه های تیره رنگ که بر روی سه زاویه ی یک پایه ی مثلثی شکل قرار گرفته اند، تشکیل شده است. به باور بسیاری از طراحان مطرح دنیا، در نظر گرفتن چنین ساختار خاصی، دسترسی به منابع و تاسیسات ساختمان را آسان و مسیر حرکت کارکنان و بیماران را در فضای داخلی بیمارستان سریع تر کرده است. ساخت این بیمارستان در سال ۲۰۰۶ تکمیل شده است و در حال حاضر یکی از برجسته ترین ساختمان های اورلاندو در زمینه ی طراحی داخلی و خارجی بیمارستانی می باشد.

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

بیمارستان کودکان بنجامین راسل در بیرمنگام، ایالت آلاباما

بیمارستان کودکان بنجامین راسل، سومین بیمارستان بزرگ کودکان در کشور آمریکا است. نمای بیرونی این ساختمان از بتن سفید و شیشه های براق و بزرگ تشکیل شده است. این ساختمان به گونه ای طراحی شده است که بیشترین بهره را از نور طبیعی خورشید در طول روز بگیرد. قسمت های داخلی این بیمارستان با رنگ های مختلف کد گذاری شده اند و همین امر دسترسی به بخش های مختلف را برای کارکنان و بیماران آسان تر کرده است. علاوه بر آن، استفاده ی صحیح از رنگ ها در طراحی داخلی بیمارستان بنجامین راسل، توانسته است محیطی دلچسب و خوشایند را برای کودکان ایجاد کند.  ساخت این بیمارستان یک پروژه ی بین المللی بوده است که توسط شرکت معماری بسیار معتبر HKS و با هدف ایجاد فضایی غیر ترسناک برای کودکان، هدایت شده ودر ماه اوت سال ۲۰۱۲ به پایان رسیده است. این بیمارستان نشان نقره ای Leed را از ایالت آلابامای آمریکا دریافت کرد.

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

بیمارستان سلطنتی کودکان شهر ملبورن، کشور استرالیا

بیمارستان سلطنتی کودکان شهر ملبورن، دارای طراحی بسیار ویژه و خاصی است. ساخت این بنا، یک پروژه ی بین المللی میان شرکت های معماری و ساختمان سازی استرالیا و آمریکا بوده است. اِلِمان هایی به شکل برگ و با رنگ های قرمز و سبز، بر روی نمای خارجی این ساختمان طراحی شده اند، تا به عنوان سایه بان هایی در برابر نور خورشید عمل کنند. این بیمارستان در کنار باغ سلطنتی شهر ملبورن احداث شده است. در کنار مناظر بسیار زیبای این باغ، که از پنجره های بیمارستان قابل رویت می باشند، طراحان با انتخاب یک آکواریوم و یک مجسمه ی رنگی بسیار بزرگ در طراحی داخلی بیمارستان،  سعی در ایجاد فضایی آرام، شاد و بدون استرس برای کودکان و والدین آن ها داشته اند. ساخت این بنا در سال ۲۰۱۱ به پایان رسیده است.

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

بیمارستان Henry Ford  در بلومفیلد غربی، ایالت میشیگان

در این بیمارستان، که در ماه مارچ ۲۰۰۹ افتتاح شده است، بهترین خدمات درمانی در محیطی آرام و سرسبز ارائه می شود. شرکت معماری آلبرت کان، که طراح این بنا بوده است، توانسته است با استفاده از مواد اولیه ی موجود در منطقه، فضایی مناسب را برای بیماران فراهم آورد. در طراحی داخلی بیمارستان Henry Ford به تاثیر رنگ سبز و همچنین نقش طبیعت در آرامش انسان توجه ویژه ای شده است. به همین دلیل است که طراحان از گیاهان طبیعی بسیار زیادی برای تزیین بخش های داخلی بیمارستان استفاده کرده اند. حضور این گیاهان در کنار نورپردازی خاص اتاق های انتظار و بخش ورودی ساختمان، می تواند محیطی آرام و بدون استرس را برای مراجعه کنندگان فراهم آورد.

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

طراحی داخلی و خارجی بیمارستان

بیمارستان Banner Gateway در شهر گیلبرت، ایالت آریزونا

طراحان این مرکز درمانی، معتقد بودند که ایجاد فضایی مانند یک واحه در صحرا، می تواند برای آرامش مراجعه کنندگان بسیار مفید باشد. در طراحی داخلی بیمارستان Banner Gateway از سنگ ها و مواد طبیعی موجود در منطقه استفاده شده است. پس از تراشیدن طرح های بسیار متنوع بر روی این سنگ ها، از آن ها برای تزیین قسمت های ورودی این بیمارستان استفاده شده است. این سنگ ها به گونه ای قرار گرفته اند تا تابش نور خورشید بر روی آن ها، منظره هایی مشابه با دره های صحرا را برای بازدید کنندگان تداعی کند. این پروژه در سپتامبر سال ۲۰۰۷ به پایان رسیده است.

نکات کلیدی جهت طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان

نکات کلیدی جهت طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان

طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان از این جهت حایز اهمیت است که بیماران ساعات طولانی را در بیمارستان سپری می­کنند و ممکن است دچار دل‌مردگی یا  ناراحتی شوند.

تا هر اندازه جهت طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان زمان بیشتری صرف شود، روحیه بیماران و پرسنل بیمارستان افزایش پیدا می‌کند و بیماران با سرعت بیشتری مراحل بهبود را پست سر می‌گذارند.

امروزه از شیوه‌های مدرن و جدید در طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان استفاده می‌شود، در این شیوه هر بخش از بیمارستان دارای طراحی منحصر به فرد و به خصوصی می‌باشد. به عنوان مثال اتاق بیماران، اتاق کارمندان و پرستارها و کلینیک بیمارستان هر کدام دارای طراحی مخصوص به خود هستند و مانند گذشته تمام قسمت‌های بیمارستان به طور یکدست و یکنواخت مورد طراحی قرار نمی‌گیرند.

این طراحی باید به گونه‌ای صورت بپذیرد که آرامش و شادابی را در طول روز به پرسنل بیمارستان و بیماران هدیه کند؛ زیرا بیماران و پرسنل تمامی ساعات روز را در این محل پشت سر می‌گذارند.

 طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان

 

 

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق بیماران

از مهم‌ترین نکاتی که در طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان باید به آن توجه داشته باشید، چگونگی طراحی داخلی اتاق بیماران است. بیمار تمام ساعات روز را در اتاق بستری سپری می‌کند و به جز محوطه این اتاق مکان دیگری در تیر رأس دید او قرار ندارد. از این رو توصیه می‌شود از ترکیب طیف‌های رنگی مختلف جهت بازگرداندن روحیه بیماران استفاده کنید.

رنگ‌های شاد و هیجانی مانند قرمز و نارنجی جهت طراحی داخلی اتاق بیماران مناسب به نظر نمی‌رسند، چرا که فرد بیمار نیاز به آرامش و آسایش دارد و نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی رنگ‌های مهیج را تحمل کند.

در عوض رنگ‌های ملایم مانند آبی، سبز، صورتی و … که با رنگ سفید ترکیب شده‌اند در بازگرداندن روحیه بیماران بسیار مؤثر هستند و احساس درد و ناراحتی بیماران را کاهش می‌دهند.

هر قسمت از اتاق بیماران دارای طراحی جداگانه است، در این میان طراحی کف پوش اتاق، انتخاب رنگ پرده، انتخاب رنگ دیوارها و ملحفه تخت خواب از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. هر اندازه تخت بیمار راحت‌تر باشد و از ملحفه مناسبی بر روی آن استفاده شده باشد، بیمار احساس راحتی بیشتری خواهد داشت.

طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان

 

طراحی اتاق پرستاری 

بعد از اتاق بیماران نوبت به طراحی اتاق پرستاری می‌رسد. در طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان باید به طراحی داخلی این قسمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ زیرا تا هر اندازه اتاقی که برای استراحت و کار پرستاران در نظر گرفته می‌شود دارای طراحی بهتری باشد، عملکرد پرستاران افزایش پیدا می‌کند.

انتخاب طیف‌های رنگی، سفید، زرد، آبی و سبز جهت طراحی اتاق پرستاری مناسب به نظر می‌رسد.

طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان

طراحی مدرن درمانگاه

طراحی داخلی درمانگاه از این جهت حائز اهمیت است که بیشتر خدمات سرپایی در این محل ارائه می‌شود. بهتر است در و دیوارهای این قسمت با رنگ سفید رنگ آمیزی شوند ؛ زیرا رنگ سفید تمامی لکه‌ها و آلودگی‌ها را به نمایش می‌گذارد و سبب می­شود نظافت این مکان پر تردد تا حداکثر میزان ممکن رعایت شود.

جهت افزایش کیفیت طراحی درمانگاه می‌توان از صندلی‌های راحت و تابلوهای زینتی استفاده کرد. تا درمانگاه از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و ساعت‌های طولانی انتظار سبب کسلی بیماران نشود.

از دیگر نکات مهمی که در طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان حائز اهمیت است می‌توان به فراهم کردن شرایط تهویه هوا، نورپردازی مناسب و فراهم کردن امکانت رفاهی جهت بیماران اشاره کرد.

پس از طی کردن روند درمان در بیمارستانی زیبا و مدرن، بیماران احساس رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت و با سلامتی و نشاط کامل بیمارستان را ترک می‌کنند.