طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی دکوراسیون بیمارستانی و اثر بخشی رنگها در آن

طراحی دکوراسیون بیمارستانی و تاثیر مهم رنگ ها موضوع این مقاله از مجله اسپو می باشد با ما همراه باشید ، با توجه به اينکه يک اصل كلی و ساده برای طراحی رنگ محيط وجود ندارد ، این متن می تواند به برخی از سوالات شما پاسخ بدهد. بیمارستانها برای بیشتر شدن آرامش و احساس امنیت بیماران و افزایش راندمان پرسنل دست به کار شده اند و برای این موضوع با حساسیت بالا دست به طراحی دکوراسیون بیمارستانی می زنند. اگر طراحی رنگ محيط با دقت و حساسیت بالا صورت بگيرد می تواند حس سلامت را در محيط های درمانی كه بيماران برای مدت طولانی بستری هستند ايجاد كند.

هر بیمارستان از بخشها وقسمتهای مختلف تشکیل شده است : ۱٫ قسمتهای غیر درمانی ۲٫بخشهای درمانی

قسمتهای غیر درمانی: شامل مدیریت، امور اداری، خدمات، امور مالی، مددکاری، کارگزینی، کارپردازی، انبار ، تاسیسات ،کتابخانه ، فناوری اطلاعات ، CSR ،  معاونت آموزشی ، اتاق ناظرین بیمه ها ، مخابرات، نگهبانی، حراست، ماشین نویسی، بایگانی، نقلیه، خیاط خانه، آشپزخانه و سلف سرویس، بانک، فروشگاه، نمازخانه، اسناد و مدارک پزشکی(پذیرش)، پاویون ، حسایداری، واحد تغذیه می باشد.

بخشهای درمانی: داخلی ، جراحی، ارتوپدی ، ارولوژی ، نوروسرجری ، اعصاب ، پوست ، روانپزشکی ،  قلب ،عفونی ، گوش وحلق وبینی ، چشم ،زنان و زایمان ، اورژانس ،تریاژ ، اتاق عمل ، درمانگاه ، فیزیوتراپی ،  داروخانه ، اتاق عمل سرپائی و … طراحی دکوراسیون بیمارستانی باید به شیوه ای اصولی انجام شود تا بیماران و کارمندان این بخش ها بتوانند در کمال آرامش بیشتر ساعات روز خود را در بیمارستان سپری کنند.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

در بخشهای مختلف طراحی دکوراسیون بیمارستانی رنگ تأثير مستقيمي بر روحيۀ افراد دارد

رنگ های روشن و ملایم بايد استفاده شود و از رنگ های تیره و تند بايد دوری کرد. استفاده از تركيبی از رنگ با نور مناسب برای همۀ مراجعين بيمارستان به منظور مسیر يابی و پيدا كردن مکان مورد نظرمخصوصا  در بيماران کهنسال كه تعداد بالایی از جمعيت بيمارستان می باشند. اين افراد که معمولا مدت طولانی بستری هستند مهم است. افراد کم توان جسمی و افراد با مشکلات روانی وقتی داخل يک محیط بسته با رنگ های تند مانند نارنجی و قرمز قرار می گیرند به شدت دچار استرس می شوند. برای كودكان و نوجوانان، نورپردازی و طراحی رنگ خوب می تواند يک مکان كمتر شبيه بیمارستان و بيشتر آرامش بخش و تماشايی بسازد. برای پرسنل بيمارستان، طراحی رنگ مناسب و نورپردازی می تواند يک محيط مناسب برای كار با بازده ای بالا و انگیزه بیشتر برای خدمت رسانی ايجاد كند.در ادامه به بررسی کوتاهی از چهار بخش مهم بیمارستان می پردازیم.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی داخلی اتاق بستری

استفاده از رنگ های خاص در طراحی دکوراسیون بیمارستانی مهم ترین عامل در روحیه بیماران محسوب می شوند. افــراد مســن، بيمارانــي كــه بــراي مــدت طولانــي بســتري می شــوند و اشــخاصی كــه داراي مشــکلات روانــي هســتند نيازهــاي ويــژه اي دارنــد كــه كيفيــت رنگ هــا ، محيــط بهتــري برای اســتفادۀ هوشــمندانه از   فهــم آن هــا فراهــم مي كنــد. هنــگام طراحــی رنــگ اتــاق بســتری بهتــر اســت از رنگ هــای تند اســتفاده نشــود زيــرا ممکــن اســت هنــگام  استراحت این رنگ ها آزاردهنده باشند با توجه به روانشناسی رنگ ها به طور مثال رنگ آبی برای بی خوابی و افرادی که دارای فشار خون بالایی هستند مناسب میباشد. در طراحــی و كاربــرد رنــگ بــرای اتــاق بيمــاران، بايــد عوامــل احساســي و روانــي كــه مي توانــد روي ســلامت بيمــاران تأثيــر داشــته باشــد را مدنظــر قــرار داد البته نباید رنگ پرده و ملحفه بیمار را که بطور مستقیم با بیمار در ارتباط است را فراموش کرد، بــه  طــوری  كــه تاثیرات مطلــوب يــا نا مطلــوب در تمــام افراد با فرهنگ هــای مختلف را نيــز در برگيــرد.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی داخلی بخش پرستاری

 طراحی بخش پرستاری بعد از بخش بستری از اهمیت ویژه ای در طراحی دکوراسیون بیمارستانی برخوردار است.  می توانــد بــه بازده ای پرسنل، ســلامت بيمــاران و همــۀ افــرادی كــه در آن محيــط رفت و آمد  دارنــد کمک کند كيفيــت و طراحــی رنــگ ايســتگاه پرســتاری به دلیل ارتباط مستقیم با افراد مختلف می توانــد روی راندمــان كاری و روحيــۀ كاركنــان و بيمــاران اثــرات مثبتــی داشــته باشــد. رنگ هــای ملايــم و در عيــن حــال تنــد اســتفاده شــده در ايســتگاه پرســتاری موجــب می شــود كــه چشــم از كارهــای متمركــز نزديــک، دور شــده و فرصــت اســتراحت و نــگاه بــه دوردســت پيــش آيــد. ايســتگاه پرســتاری در يــک زمــان مشــخص، می توانــد هــم مکانــی آرام و هــم محلــی متشنج باشــد، بنابرايــن طراحــی رنــگ ايــن مــکان بايــد ملايــم و در عيــن حــال انرژی زا باشــد، به عنــوان مثــال از رنگ هــای آبــی، ســبز و زرد اســتفاده شــود.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

طراحی داخلی کلینیک بیمارستان

 برای طراحی کلینیکی بــا فضــای گــرم و اندكــی لوکس، اســتفادۀ محــدود از رنگ هــای گــرم ماننــد طلايــی، نارنجــی و قرمــز مناســب بــه نظــر می رســد. عــلاوه بــر به كارگيــری ايــن رنگ هــا در فضــای کلینیک، اســتفاده از مبل هــای رنگــی و راحت برای سالن انتظار بیماران و نحــوۀ ارائــۀ اطلاعــات در صفحــۀ نمايشــگر، منجــر بــه افزايــش ارزيابــي مثبــت بيمــاران از محيــط، بهبــود خلــق و خــو و در نهايــت رضايتمنــدي بيمــاران می گردد، تابلوهــا ، مجســمه ها و سقف کاذب آرامش بخش و ایمن ، جذابيــت ايــن دكوراســيون را افزون خواهد کرد. همچنيــن در چنيــن دكوراســيونی لازم اســت ســطوحی ســاده و روشــن به منظــور اســتراحت چشــم در فضــا در نظــر گرفتــه شــود. محل های تهویه هوا و میزان تردد افراد در مکان های عمومی را هنگام طراحی دکوراسیون بیمارستان از یاد نبرید.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

مکان های عمومی و پر رفت و آمد

در مکان هــای پررفت و آمد، تنــوع رنــگ به دلیل ايجــاد دید موثر بــرای ملاقات كننــدگان و پرسنل مناسب می باشد. اســتفاده از رنگ هــای روشــن در ايــن مناطــق، كمبــود نــور طبيعــی را جبــران خواهــد كــرد. پوشــش كــف ســاختمان  روشــن باشــد تــا گــرد و خــاک را پنهــان نکند.ورودی های بیمارستان باید کاملا قابل  تشــخيص بــوده . رنــگ و نمــای ورودی هــا بــرای مراجعه كننــدگان نبايــد بی اهميــت تلقــی شــود. لــذا بايســتي حســي از امنیت و اطمينــان را برای بیماران ایجاد کند، پــس بهتــر اســت از نــور طبيعــي اســتفاده شود. راهروها شبکه اصلی مکان های عمومی بیمارستان می باشند. استفاده از یک رنگ برای راهروهای طولانی توصیه نمی شود. جهــت ايجــاد راهنمــای مســيريابی بهتــر اســت از برگه هــای مختلــف كدگــذاری رنــگ و منطقــه بنــدی اســتفاده شــود زيــرا ممکــن اســت اســتفاده از رنگ هــای زيــاد، گيج كننــده باشــد.

طراحی دکوراسیون بیمارستانی

منبع : مقاله مروری  هادي كاظمي ،  پیرحسین كولیوند ،آرزو اسحق آبادي

 

2 پاسخ
 1. غلام حسین محبی
  غلام حسین محبی says:

  سلام
  خدا زیباست وزیبائی را دوست دارد.
  ی پیشنهاد دوستانه لطفا تصاویر فوق به همراه آدرس شرکت طراح وتولید کننده را روی پرده های بزرگ مثل لمینت ،بصورت رایگان در اختیار واحد های فنی مهندسی بیمارستان ها ، ورودی اتاق های مدیران ، روابط عمومی و اتاق طرح تکریم ارباب رجوع قرار دهید قطعا نتیجه خواهید گرفت. بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *